OFS ordino Vilniaus regioninės brolijos tarybos tinklapis

OFS Vilnius

Pradžia

Kompiuteris - veikla šiandieniniame pasaulyje,
      rožinis - malda,
      Jėzaus ir šv.Pranciškaus scena - meilė ir pasiaukojimas. Šventumo Dvasia, Visatą gaivinantis dieviškasis dvelksme,
ateik ir atnaujink žemės veidą.
Pažadink krikščionių sielose visapusiškos vienybės troškimą,
kad jie pasauliui būtų veiksmingas ramstis ir ženklas,
išreiškiantis jų glaudžią bendrystę su Dievu ir visos žmonių giminės tarpusavio vienybę.

Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!

Bendrystės Dvasia, Bažnyčios siela ir tvirtybe,
įgalinanti charizmų ir dovanų gausybe ugdyti Kristaus Kūno vienybę,
leidžianti pasauliečiams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir dvasinininkams

drauge darniai kurti vieną Dievo Karalystę.
Paguodos dvasia, tikrasis džiaugsmo ir ramybės šaltini,
įkvėpk broliškumo su vargstančiais,
suteik ligoniams kantrybės, jėgų,
įkvėpk pasitikėjimo ir vilties patiriantiems išbandymus,
pažadink visose širdyse ryžtą kurti geresne ateitį.

Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!

Išminties Dvasia, protų ir širdžių įkvėpime,
palenk technologiją ir mokslą tarnauti gyvybei, teisingumui ir taikai.
Padaryk vaisingą mūsų dialogą su kitų religijų išpažinėjais,

leisk branginti Evangelijos vertybes įvairių kultūrų žmonėms.
Gyvybės Dvasia, kurios galia Žodis tapo kūnu įsčiose Mergelės Marijos, susitelkimo ir tylos ramybėje,
leisk dėmesingai išgirsti tavo meilės įkvėpimus ir būti nuolat pasirengusiems priimti laiko ženklus,
tavo paskleistus istorijos takuose.

Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!

Tau, meilės Dvasia,
drauge su Visagaliu Tėvu ir Vienatiniu Sūnum tebūna gyrius, garbė ir šlovė per amžius. Amen.

Iš Jono Pauliaus II maldos Šventąjai Dvasiai, 1998.

Garbė Jėzui Kristui,

OFS regioninės Vilniaus arkivyskupijos brolijos tarybos informacija

 

     Vilniaus arkivyskupijoje veikia penkios vietinės pasauliečių pranciškonų brolijos. Regiono brolija yra vieninga visų vietos brolijų sąjunga. Ji laiduoja ryšį tarp vietos brolijų ir nacionalinės brolijos.
     2007 m. liepos mėn 28 d. buvo išrinkta nauja OFS Vilniaus arkivyskupijos brolijos taryba. Kapituloje dalyvavo atstovai iš Nacionalinės tarybos - nac. ministras br. Nerijus Čapas OFS ir nac. sekretorė ses. Emilija Radusienė OFS. Į naujos Vilniaus arkivyskupijos brolijos tarybos sudėtį išrinkti šie asmenys:


Ženklelis "Tau"

Šventoji Dvasia, ateiki ir apšvieki mūsų protus, suteiki išminties mūsų sprendimams

DĖMESIO!: Svetainė atsinaujino, žiūrėti adresu: http://ofsvilnius.vdnet.lt
 

Misija, vizija

     Misija: Skelbti Evangeliją, vedant žmogų į asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi, Šv. Pranciškaus pavyzdžiu.
     Vizija:
OFS Lietuvoje - vieninga, nuolat auganti bendruomenė, kurios mažiausios ląstelės - vietinės brolijos glaudžiai bendradarbiauja savo viduje, tarpusavyje bei su visa Pranciškoniška Šeima. Šios bendruomenės narys suvokia save kaip neatskiriamą viso Ordino dalį ir gyvena pasauliečių pranciškoniškuoju dvasingumu. (Plg. Gen. Konst. 9).

Strateginiai tikslai:

 1. Skatinti brolijų bendradarbiavimą visos Pranciškoniškosios Šeimos viduje (vietinių brolijų ir skirtingo lygio brolijų bendradarbiavimas tarpusavyje bei su I ir II Ordinais).
 2. Rūpintis pašaukimais į OFS, palaikant glaudų ryšį su Pranciškoniškuoju Jaunimu, ugdant vaikus pranciškoniškuoju dvasingumu.
 3. Rūpintis pirminiu ir nuolatiniu ugdymu Ordine.
 4. Atsiliepiant į poreikius, skatinti ir palaikyti brolijų apaštalines ir misijines iniciatyvas.
 5. Stiprinti finansinę bazę numatytai vizijai įgyvendinti.

Taktika

     Regula ir Konstitucijos aktyvų apaštališką pasauliečių pranciškonų ordino OFS gyvenimą sieja su veikla mažiausioje OFS ordino ląstelėje - vietinėje brolijoje (Reg. 22 str. ir Konst. 53 str. 3d.). Tad ir regiono mastu, jei tai yra įmanoma, pirmiausia veikiama žemiausiame ordino lygmenyje - arčiausiai brolių ir seserų (Konst. 33 str. 2d.). Neprisirišimas prie centralizacijos skatina vietinių brolijų iniciatyvą. Tai yra svarbu mūsų Vilniaus regionui, kur veikia viena lenkiškai, trys lietuviškai ir viena mišriai – lietuviškai, lenkiškai, gudiškai-rusiškai kalbančių brolių ir seserų vietinės brolijos (Konst. 33 str. 1d.). Regioniniai renginiai, kurie vyksta vietinėse brolijose gali būti vedami tos vietinės brolijos kalba (-omis). Tai pabrėžia mūsų Vilniaus regiono kultūrinę ir tautinę įvairovę, Dievo šlovinimo grožį įvairiomis šio krašto kalbomis, visų labui garantuojant vertimą, ar pakartojant, ar įterpiant paaiškinimą valstybine kalba. Tačiau visų pirma, tebūna meilė artimui: jei brolis (-iai) ar sesuo (-rys) nesupranta kalbos (-ų) - pasirūpinkime vertimu jiems.
     Kad būtume atviri kitoms kalboms, kultūroms, nebūtume užsidarę, o dirbtume dėl meilės, dėl bendros taikos, per atskirus bendrus arkivyskupijos regioninius renginius Vilniaus regioninės brolijos tarybos iniciatyva išeiname iš savo grupelių ir jungiamės, nes vieni nieko negalime pakeisti, o drauge ir su Jėzumi – galime viską.
     Regiono brolija, be to, kad atlieka tarpininko vaidmenį tarp Nacionalinės ir vietinių brolijų, yra ir vietinių brolijų bendros veiklos regione koordinatorė, gali siūlyti vietos brolijoms veiklą, atliepiančią jų ugdymo ir veiklos poreikius (Konst. 62 str. 2d.-f), teikti organizacinę, finansinę, ugdomąją paramą konkrečiai vietinei brolijai, kuri rengia regioninio mąsto renginį (-ius). Tokiu būdu, per konkrečią veiklą atsiskleidžia ir išryškėja vietinė brolija, yra aiškus OFS veiklos adresas, kuriuo laukiama naujų narių atėjimo.

Vilniaus regioninės brolijos tarybos susirinkimai

 • Pagrindinis darbas - bendradarbiavimas visos Pranciškoniškosios šeimos viduje: vietinių brolijų ir skirtingo lygio brolijų bendradarbiavimas tarpusavyje bei su I ir II Ordinais, su atskiromis Jų atšakomis - observantais (Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Bernardinų bažnyčia, Maironio 10), konventualais (Švč. M. Marijos Dangun ėmimo bažnyčia, Trakų, 9), kapucinais.
 • Susitikimų vieta: Pirmuosius ir paskutiniuosius pusę veiklos metų (0,5 metų) regioninės brolijos taryba renkasi pal. Jurgio Matulaičio parapijos koplyčioje (J.Matulaičio a. 3), sekančius vienerius metus (1 m.) - Vilniaus pranciškonų konventualų bažnyčioje (Trakų g-vė, 9), kitus vienerius metus (1 m.) - Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (Maironio g-vė, 10), kad nepamirštume, jog pranciškonai - keliaujantys broliai ir sesės. Regiononės brolijos tarybos vykusių susirinkimų aprašymus galima rasti atskiruose puslapiuose, pasiekiamus per aukščiau esančias nuorodas.
 • Taryba vadovaujasi OFS Pranciškonų pasauliečių ordino Konstitucija ir Regula (www.ofs.lt), II Vatikano susirinkimo nutarimų nuostatomis, popiežių enciklikomis. Iš šių dokumentų išplaukia ir šioje svetainėje suraštyti Vilniaus arkiv. regiono tarybos 7 veiklos principai.

Vilniaus regiono tarybos veiklos principai:

 • Atgaila ir malda. Pirmiau prieš susirinkimą Šv.Mišios bažnyčioje, prašant Šv.Dvasios pagalbos, taip pat bendra visų malda, savo laiku Išpažintis ir Šv.Komunija. Gyvasis rožinis laisvu asmeniniu laiku daug ką gali pakeisti į gera. Švč. Sakramento garbinime veiklus ir sąmoningas dalyvavimas: Adoracija garbintų tikrai ir realiai esantį Kristų, dalyvautų Eucharistinėse procesijose ir kongresuose. Vasaros, atostogų metu - apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią, ypač Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų kryžiaus kelyje, išmokti savo gyvenimo sunkumus ir kančias džiaugsmingai jungti į vieną auką su Kristaus kančiomis: Jėzaus Kristaus nueitas Kryžiaus Kelias - tai Gailestingumo Kelias, nueitas iš meilės mums. Jis tęsiasi. Liturgiškai apmąstydami savo gyvenimo kelyje atsiradusius sunkumus, gal patiriamą kančią pašventindami Jėzaus Kristaus būdu, prisidedame prie Jo įvykdyto pasaulio Atpirkimo, patys dalyvaujame tame Jėzaus Atpirkime - Jėzaus iš meilės mums įvykdytame Gailestingume.

 • Bendruomeniškumo ir asmens orumo gerbimo principas. Dievas pats taip pat bendruomenėje, nes Jis - Švč.Trejybė. Bendruomeniškumui Bažnyčia taip pat visada teikdavo pirmenybę. Sprendimai Taryboje priimami bendru visų Tarybos narių sutarimu. Iš asmeninių ir bendruomeninių pozicijų į kiekvieną asmenį žiūrime kaip į neprilygstamą, Dievui brangų ir mylimą žmogų. Asmens trūkumus stengiamės pakęsti, kad vėliau jį laimėtume Kristui. Asmens orumo gerbimas - principas kultūrinėje veiklos srityje.

 • Planavimo ir sistemiškumo principas. Dievas yra Kūrėjas. Prieš kurdamas pasaulį jis jau turėjo jo planą. Kiekviena atskira mūsų mintis, žodis ar darbas tegul kūrybiškai įsijungia į bendrą visumą. Iš anksto suplanuotas ir sisteminio pobūdžio darbas yra tobulesnis, visaapimantis, nėra fragmentiškas, neša daugiau bendrų vaisių. Todėl Regioninės brolijos tarybos nariai (5), pagal Regulą ir Konstitucijas turintys konkrečias pareigas Taryboje, savo veiklą vykdo suplanuotai: pradžioje paruošia savo veiklos planą ar programą, suderina ją su ministru ir Taryba ir vėliau ją vykdo įsiliedami į bendrą Tarybos veiklą, tačiau kiekvienas konkrečioje savo veiklos srityje. Už savo veiklą pagal patikėtas pareigas nariai atsiskaito Tarybai ir ministrui kiekvienais savo veiklos metais iki šv. Pranciškaus šventės - spalio 4d. Regioninė taryba savo ruožtu sudaro OFS veiklos regione strateginį planą, programas, laikantis Nacionalinės tarybos nuorodų bei bendradarbiaujant su ja. Tačiau kur riba? Planavimas iki detalių gali būti puikybė. Tad palikime Dievo veikimui tai, ko negalime suplanuoti.

 • Subsidiarumo principas. Subsidiarumo principu siekiama užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kiek galima arčiau brolijos brolių ir seserų, nesikreipiant į aukštesnes institucijas. Kylant konkrečios veiklos klausimams, pavyzdžiui, katechezės srityje, brolijos narys pirmiausia turi kreiptis į savo brolijos tarybos narį, atsakingą už katechezę, šiuo atveju į brolijos magistrą. Jei klausimas lieka neišspręstas, brolijos tarybos nariai (narys) kreipiasi į savo brolijos vyresnįjį arba į vyskupijos Tarybą, konkrečiai į vyskupijos brolijos magistrą, jei klausimas apie katechezę. Jei klausimai lieka ir toliau neišspręsti iki galo, gali būti, kad bus vykdomi pakeitimai aukštesniu pranciškonų brolijos lygmeniu ir pan. Subsidiarumo principas galioja ir priešinga kryptimi, pavyzdžiui, arvyskupijos tarybos brolijos ministras teikia pasiūlymus, rekomendacijas tik savo tarybos nariams, atsakingiems taryboje už tą veiklos sritį, bet negali nurodinėti atskirų žemesnio rango brolijų tarybų nariams ir pan., tačiau viskas daroma tarnavimo broliams ir seserims dvasioje. Tai liečia krikščioniškosios politikos veiklos sritį.

 • Visuotinio solidarumo principas. Turime mąstyti daug plačiau už savo interesus. Priešakyje visų mūsų darbų, vidinių problemų tyrimo ypač terūpi Lietuvos žmonių dvasinis atgimimas Kristuje, Katalikų Bažnyčios atsinaujinimas per Naująją evangelizaciją - evangelizaciją, kylančia iš II Vatikano susirinkimo nutarimų, ko siekė Šv.Tėvas Jonas Paulius II, jo darbus dabar tęsia naujasis popiežius Benediktas XVI. Taip pat turi rūpėti tokie bendri dalykai krikščionims Lietuvoje ir pasaulyje, kaip valstybės švietimo institucijų bendradarbiavimas su Bažnyčia, religijos laisvės gynimas, kylant agresyvaus sekuliarizmo iššūkiams krikščionybei Europoje, kokia valstybės socialinė ir ekonominė politika, remianti šeimas, nepritarimas ir pasipriešinimas mirties kultūrai, pornografijos ir smurto propagavimui per visuomenės informavimo priemones bei kitoms blogybėms. Viskas su intencija nesmerkti pasaulio, bet jį gelbėti, kaip Jonas Paulius II ir Benediktas XVI - siūlyti gyvenimo pilnatvę per Kristų. Solidarumo principas pranciškono veikloje liečia ir jo piniginius - ekonominius reikalus, tokius, kaip materialinį įsipareigojimą brolijai, Bažnyčiai, net savo šaliai, pasauliui (pvz., kaip ekologinių projektų rėmimas ir pan.)

 • Krikščioniškas atsakingumas - kurti žemėje brolystės ir seserystės visuomenę, pradedant nuo savo šeimos, artimiausios bažnytinės ar pasaulietinės bendruomenės, kitaip šis siekis virstų utopija. Šiuo principu pranciškonai pasauliečiai kviečiami aktyviai veikti, dalyvauti pasaulio reikaluose. Jie turi jausti atsakomybę, nes Dievas, sukūręs pasaulį, skiria atsakomybę žmogui. Veikti lokaliai savo srityje, nebūti abstrakcijų lygmenyje.

 • Ypatingas dėmesys katechezei. Gyvename postsovietinėje, tačiau jau 15 metų laisvoje Nepriklausomoje Lietuvoje. 50 metų religijos persekiojimas davė savo neigiamų vaisių mūsų kraštui ir jo visuomenei. Būtinas dvasinis atsinaujinimas. Aišku, kad pranciškonų brolijų atsinaujinimas vyks ne per čia paminėtus Tarybos patvirtintus strateginius planus Vilniaus arkivyskupijai, programas ar išleistus dekretus (jų tikslai - tai tik palankių organizacinių sąlygų brolijos veiklai ir augimui sudarymas), bet per pačių brolijos narių - brolių ir seserų - dvasinį atsinaujinimą, kaip Jėzus, įžengęs į Dangų, atsiuntė Šventąją Dvasią ir tuomet Jo mokiniai - apaštalai išėjo drąsiai skelbdami žmonėms Evangeliją ir tūkstančiai žmonių tada pasikrikštijo. Tad didžiausias dėmesys - katechezės uždaviniams!: "Kaip žmogaus gyvybei yra būtina, kad gerai funkcionuotų visi jo kūno organai, taip ir brandžiam krikščioniškajam gyvenimui būtina, kad būtų praktikuojamos visos jo dimencijos: tikėjimo išpažinimas, liturginis gyvenimas, moralinė formacija, malda, bendruomeninė priklausomybė, misijinė dvasia". Jei katechezė apleis bent vieną iš jų, krikščioniškas gyvenimas negalės bręsti (Bendrasis katechezės vadovas, 93).

 

 


Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilniaus arkivyskupijos brolija yra juridinis asmuo, identifikavimo kodas: 9209518.
Sąsk. Nr. LT777044060004043224 SEB Vilniaus banke.
Registruota adresu: J.Basanavičiaus g. 47-1, kreiptis - Maironio 10, Vilnius.
El. paštas: vilnius(at)ofs.lt

 

Šiandien apsilankė: 39 visitors/vizitatorių
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free