OFS ordino Vilniaus regioninės brolijos tarybos tinklapis

OFS Vilnius

2006

2006 m. informacija

2006 m. informacija

 • 2006 m. sausio mėn. 28 d. (šeštadienį) 14 val. Vilniaus Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje (Trakų g-vė, 9) vyks Vilniaus regiono brolijų magistrų susitikimas.
 • 2005 m. rugpjūčio 30 d. Telšių vyskupijos brolija (ministras Modestas Žadvydas) įsteigė Pranciškonišką pasauliečių akademiją (PPA) – viešąją įstaigą, skirtą neformaliam suaugusiųjų ir jaunimo ugdymui, kurios tikslas – bendražmogišku, krikščionišku ir pranciškoniškuoju pagrindu ugdyti visavertę asmenybę. Aldonos Šeduikienės_OFS straipsnis "Darbai, nuspalvinti pranciškoniškąja dvasia", išspausdintas 2006 m. sausio 27 d. laikraštyje "XXI amžius" apie pasauliečius pranciškonus ir Pranciškonišką pasauliečių akademiją.
 • Su Gyvenimo ir tikėjimo instituto administratore Vilhelmina Raubaite tartasi dėl sielovadinės tarnystės kursų organizavimo pasauliečiams pranciškonams Vilniuje, tikėtina - Bernardinuose. Gautas pasiūlymas: Kursų pradžia š.m. balandžio 28-30 d., vietų skaičius - apie 30. Iš Vilniaus pasauliečių pranciškonų tarpo, kviesčiau dalyvauti vyresniuosius ir magistrus (5 brolijos - 10 asmenų), gal būt prisijungtų ir kiti - pavaduotojai bei iniciatyvesni nariai, ypatingai jaunimas. Kadangi šie kursai mokami (100 lt.) dalyvavimą juose paliekame spręsti patiems asmenims. Taryba šį klausimą aptarinės netrukus vyksiančiame (2006 03 22) Tarybos posėdyje. Registracija į kursus iki balandžio 10d. Kursų vietą dar patikslinsiu. Jų trukmė - 4 savaitgaliai per visus metus.† Kursus organizuos (kviečia lektorius, pasirengia, renka lėšas, finansiškai atsiskaito ir t.t.) Gyvenimo ir tikėjimo institutas, administratorė Vilhelmina Raubaitė, el. p.: gti@lcn.lt,† tel.: 8-686-77824.
       Kurti saugią erdvę žmonėms kalbėtis apie savo tikėjimą ir gyvenimą yra vienas iš pagrindinių Gyvenimo ir tikėjimo instituto organizuojamų ir vedamų programų tikslų. Gyvenimo ir tikėjimo instituto kursai yra patirtiniai ir skirti ieškančiam žmogui. Dalyviai įgyja daug ir įvairios patirties, kuri palengvina suvokti ne tik savo, bet ir kitų bei Visuotinės Bažnyčios, žmonijos patyrimą, suvokti save santykyje†su kitais ir Dievu, t.y. labiau įsisamonti, ką man reiškia šiais laikais ir savo gyvenamojoje aplinkoje būti krikščioniu. Šiuose kursuose būtų galima sužinoti ir išmokti naujos metodikos, kurią vėliau galėsime pritaikyti vietinių pasauliečių pranciškonų brolijų katechezei, o ypač vyrsniesiems ir magistrams - jų sielovadinei tarnystei vykdyti. Metodika, einanti per kiekvieno asmens tikėjimo patirtį šiandien yra ypač aktuali pranciškoniškojo jaunimo ugdymui, o ypač jų bendruomenių katechetams ir vadovams ruošti.
       Perspektyvoje vadovų ugdymui numatome glaudesnį bendradarbiavimą su neseniai įkurta Pranciškoniška pasauliečių akademija. Apart metodikos, čia ypatingą reikšmę įgyja pranciškoniškojo dvasingumo ugdymas. Tikimės jau ateinančiais metais.
 • Gavėnios penktadieniais 18 val. šv.Bernardino ir šv.Pranciškaus brolijos pasauliečiai pranciškonai (tretininkai) kviečia parapijiečius Bernardinuose Kryžiaus kelio apmąstymams.
 • Norintiems paremti Vilniaus pasauliečius pranciškonus iki 2006 m. gegužės 1 d. deklaracijos formą reikia nusiųsti adresu: VAVMI, Šermukšnių 4, Vilnius. Deklaruoti galima ir Internetu iš http://www.vmi.lt/ svetainės. Šiuo atveju reikia turėti banko sąskaitą Internete.
 • Švč. M. Marijos Apreiškimo dieną - gegužės 25 d. 13 val. kviečiame atvykti į Lentvario Švč. M. Marijos Apreiškimo bažnyčioje vyksiančius atlaidus. Šias metais ši parapija švenčia jubiliejų - 100-metų nuo jos įkūrimo. Lentvario brolijos pasauliečiai pranciškonai, tel.: 8-675-45641, ses. Onutė.
 • K V I E Č I A M E PIRMAISIAIS MĖNESIO PENKTADIENIAIS 15 valandą 2006 m. gegužės 5d., birželio 2d., liepos 7d., rugpjūčio 4d. ir rugsėjo 1d. apmastyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią VILNIAUS JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELYJE.
 • 2006 m. gegužės 28 d., sekmadienį Cigonalių kaime (tarp Kretingos ir Plungės) vyko Pranciškoniškos pasauliečių akademijos surengta šventė - Sekminių preliudija "Iš Evangelijos - į gyvenimą". Prieš tai Kretingos bažnyčios parapijos namuose įvyko regioninių brolijų susitikimas su Nacionaline brolijos taryba. Aptarti aktualūs veiklos klausimai pasauliečiams pranciškonams. Šių renginių nuotraukų galerija:


 • Iš AB "Senukai" gavome dovaną - 5 naudotus 600MHz galingumo personalinius kompiuterius su monitoriais. Numatome perduoti vietos brolijoms, kurios turi poreikį informacijos gavimui iš Interneto, rasti ten reikalingų priemonių brolijos ugdymo, asmens ugdymosi tikslais (Lietuvos Vyskupų laiškas Visuomenės komunikavimo priemonių dienai), dokumentų rašymui ir kitiems darbams, taip pat sugebės rasti vietą kompiuterio saugiam pastatymui savo parapijos patalpoje, privačiai ar kt., siūlytume bendram kuo platesnio rato brolijos narių ir jai prijaučiančių, kitų parapijiečių naudojimui, pirmiausia ten, kur galima įrengti Interneto prieigą. Kviečiu atsiliepti brolijų vyresniuosius su pasiūlymais, jų laukiame adresu: psidagis@gmail.com. Prisiminkime maldoje mūsų geradarius, aukotojus, tegul juos lydi sėkmė.
 • 2006 07 23 – 30 Pakutuvėnuose Plungės raj. vyko šv. Pranciškaus draugų stovykla. Tema: „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“ (šlovinimas, šv.Mišios, konferencijos, nuolatinė Švč.Sakramento adoracija, diskusijos grupelėse, Kryžiaus kelias, kūrybiniai rankdarbiai, kultūriniai vakarai). Stovykloje svečiavosi ir paskaitas skaitė žymus šio amžiaus paskaitininkas, dar vadinamas šio amžiaus pranašu, brolis Jacomo Bini OFM (kiekvienas amžius turi savo pranašą). Jį tikrai lydėjo didingi ženklai: pirmąją paskaitų dieną man teko garbė stebėti virš bažnyčios mėlyname danguje sklandantį retą, bet didį paukštį Lietuvoje - erelį. Tai didingo įvykio, išminties ir gilaus tikėjimo simbolis. Per jį - tą ženklą, mums tarsi pats Viešpats liudijo: "Klausykite jo (brolio)". Nuorodos į kai kurias br. Jacomo Bini_OFM skaitytas paskaitas, vertėjavo br. Andrius:
  Čia galėsite pasiklausyti jau vykusių paskaitų transliacijos (jei turite greitą Interneto ryšį >128Mb/s), po pauzės atsidariusiame lange automatiškai pradės veikti programa-grojiklis ir per garso kolonėles ar ausines girdėsite balso įrašą. Paspaudę nuorodą "Download file", esančią žemiau programos-grojiklio ekrano, galite atsisiųsti ir visą MP3 formato balso įrašo failą (-us). Tuomet, atsisiųstą failą įrašę į CD ar MP3 "flash" grojiklį, galėsite ir keliaudami klausytis nuostabių br. Jacomo Bini_OFM paskaitų su vertimu į lietuvių kalbą. Kompaktinis diskas su pilnu Jacomo Bini_OFM paskaitų komplektu bus platinamas per brolijų vyresniuosius. Dėkojame Pakutuvėnų bažnyčios pranciškonams už kokybiškai parengtą įrašą. Stovyklos nuotraukų galerija:
 • 2006 08 29 (antradienį) įvyko 8-asis Vilniaus regiono brolijos tarybos posėdis. Dienotvarkė ir rezultatai.
 • Š.m. rugsėjo mėn. 15 - 17 d. vyko rekolekcijos Pakutuvėnuose tema “Atgaila ir atsivertimas”. Pagrindinė intencija - kad nuolat susigrąžintumėm Kristų į savo širdis, atsisakytumėm tarnavimo bet kokiai pagonybei, kurios gundymų šiandien tiek daug. Turėjau suvokimą apie jumoro svarbą evangelizacijai. Gal būt mes Dievui kartais esame juokingi su savo per dideliu rimtumu.
  Rekolekcijos nuotraukų galerija:
 • Br. Josť Carballo OFM: Laikas svajoti ir laikas veikti
 • Spalio 3d. 19.00 val. šv.Pranciškaus šventės išvakarėse visų (5) Vilniaus brolijų pasauliečius pranciškonus, pranciškoniškąjį jaunimą ir visus palaikančius pranciškonų ordino šeimą kviečiame į Vilniaus Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią (Trakų g-vė, 9) švęsti šv. Pranciškaus perėjimo (tranzito) iš žemiškojo gyvenimo į dangiškąjį šventės. Šventė prasidės Šv. Mišiomis. Turėti po žvakelę. Pamaldos vyksta dviem - lietuvių ir lenkų kalbomis. Šioje pranciškonų bažnyčioje ir šalia esančiame vienuolyno pastate atsikuria broliai pranciškonai konventualai (prašome palaikyti juos maldoje), nuo 1998 m. veikia Švč.M.Marijos dangun ėmimo pasauliečių pranciškonų brolija (OFSV- 4), vyresnioji Karpovič Regina_OFS, dv. asistentas T. Marek Dettlaff_OFM_Conv.
 • Sekmadienį - spalio 8 d. 15 val. pranciškonų konventualų bažnyčioje (Trakų g-vė, 9) prasidėjo Vilniaus pasauliečių pranciškonų regioninis renginys, minint šv. Pranciškų, kurį organizavo Vilniaus Švč. M. Marijos Dangun ėmimo brolija. Pradžioje, pasinaudodamas šv.Pranciškaus šventės proga, laišku "Kristaus meilė – svarbiausioji mūsų priemonė" į Vilniaus pasauliečius pranciškonus kreipėsi Vilniaus arkiv. brolijos tarybos ministras br. Petras Šidagis_OFS. Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkiv. regioninės brolijos tarybos dvasinis asistentas tėvas kun. Marek Adam Dettlaff OFM_Conv. Po Šv. Mišių giedojo Bernardinų bažnyčios kantičkinio giedojimo grupė, savo poeziją skaitė neseniai (2006 10 07) viena iš trijų amžinus įžadus Bernardinuose davusių sesuo Teresė Augūnienė_OFS, buvo demonstruojami konventualų parapijos vaikų darbeliai, pabaigoje vyko agapė ir bendravimas tarp visų Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų, atvykusių į šią šventę.
  Komentaras ir padėka: Renginys vyko atvirumo ir meilės dvasioje. Matėsi ir renginį organizavusios brolijos unikalumas, nepakartojamumas (žiūr. "Taktika"), ir pagarbiai buvo užtikrintas atvirumas kitiems broliams ir seserims, visai įvairiatautei Vilniaus bendruomenei (žiūr. "Regioniniai renginiai"). Dėkojame renginį organizavusiai Švč. M. Marijos Dangun ėmimo brolijai, ypač šios brolijos vyresniajai ses. Reginai Karpovič_OFS, tėvui kun. Marek Adam Dettlaff OFM_Conv, br. Antanui Skardinskui_OFS už vertėjavimą į valstybinę kalbą bei Vilniaus arkiv. brolijos tarybos viceministrui br. Algimantui Andziuliui_OFS, kuris teikė organizacinę paramą ir pagalbą Regioninės brolijos vardu.
 • Rugsėjo 13 dieną, eidama 104-uosius metus, mirė seniausia Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino sesuo Teresė Stefanija Sinkevičiūtė-Skardinskienė (1902-2006), priklausė Vilniaus šv. Bernardino ir šv.Pranciškaus brolijai. Laikraštyje "XXI amžius" yra išspausdintas dr. Aldonos Kačerauskienės straipsnis apie sesės ir jos artimųjų gyvenimą - "Prašykit Dievą tikėjimo malonės ir išminties".
 • Lapkričio mėn. 24 d. - penktadienį šv.Mikalojaus bažnyčioje melsimės už mirusius visų trijų šv. Pranciškaus Ordinų narius bei mūsų artimuosius. Atvykime 17 val. - bus einamas Kryžiaus kelias. Praneškite kitiems broliams ir seserims iš viso Vilniaus regiono.
 • 2006 12 01 (penktadienį) 19.00 Bernardinuose vyko 9-asis eilinis Vilniaus regiono brolijos tarybos posėdis. Posėdžio dienotvarkė.
 • 2006 12 03 Kaune pranciškonų namuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino išplėstinis nacionalinės tarybos posėdis. Posėdis prasidėjo Šv. Mišiomis koplyčioje, pradžios maldą vedė dv. asistentas Paulius Vaineikis_OFM, dalyvaujančius pasveikino nacionalinis ministras Nerijus Čiapas_OFS. Vėliau vyko ugdymo programos pristatymas. Programą pristatė Jūratė Devėnienė_OFS, Emilija Radušienė _OFS ir Nerijus Čiapas_OFS. Vyko diskusijos. Vėliau prnešimą skaitė JauPra prezidentė Virginija Mickutė. Tartasi dėl šv.Elžbietos Vengrės gimimo 800 ir OFS 620 metų jubiliejaus paminėjimo (Nerijus Čiapas_OFS). Susirinkimas baigėsi visų bendra malda (vedė Paulius Vaineikis_OFM). Nuotraukų galerija:

 • Prieš gruodžio dvidešimtosios aušrą, po pusantro mėnesio sunkios ligos mirė mūsų brolis pasaulietis iš Bernardinų Juozas Tonkūnas OFS, tarnavęs, Dievui, Tėvynei, blaivybei, Vilniaus kraštui. Pas Tėvą Danguje išlydėjome penktadienį, jis ilsėsis Kairėnų kapinėse Vilnijos smėlėtoje žemelėje. Per Kūčių vakarienę prisiminkime ir br. Juozą, tebūna jis kartu mūsų širdyse. Kaip parašyta jo nekrologe "Vorutos" laikraštyje - "tikimės, kad nuo šiol br. Juozas su šypsena žvelgdamas iš Aukštybių mums padės".
 • Kokia Šv. Kalėdų eglutės prasmė? Praėjus 1000 metų po Kristaus gimimo, kai kuriose Šiaurės Europos bažnyčiose atsirado paprotys vaidinti Šventojo Rašto pasakojimus. Mėgstamiausia tema - pasaulio sukūrimo pasakojimas. Edeno - rojaus - sodui pavaizduoti scenos viduryje pastatydavo amžinai žaliuojantį medį ir apkabinėdavo jį įvairiausiais vaisiais. Dažniausiai tam būdavo parenkama pušis arba eglė priklausomai nuo vietos ir sezono. Laikui bėgant šis medis įgavo kitą prasmę. Jis pradėjo simbolizuoti Jėzų - nuodėmių tamsos nugalėtoją. Todėl eglė imta puošti spindinčiais žaisliukais ir žvakutėmis. Daugelis išminčių ir krikščioniškojo gyvenimo mokytojų yra tvirtinę, kad tikrasis gyvenimo medis yra Jėzaus kryžius, nes per jį žmonės buvo išgelbėti iš blogio ir nuodėmės vergijos. (pagal Tikybos vadovėlį). Šv. Pranciškus prie spindinčios kalėdinės eglutės pridėjo ir prakartėlę - per Šv. Kalėdas visų džiaugsmui ateinančio Jėzaus ženklą, simbolizuojantį didingą įvykį - Išganytojo atėjimą ir per neturtą - Jo priėjimą visiems žmonėms, net didžiausiems vargšams. Jo neturtas - ženklas ir mums, kad su meile pasitikėtume vien Dievu, savo tikruoju Tėvu Danguje.

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free