OFS ordino Vilniaus regioninės brolijos tarybos tinklapis

OFS Vilnius

2007

2007 m. informacija

2007 m. informacija

 • Sausio viduryje Kretingoje vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. I ordino Pranciškonai išsirinko naują vadovybę – provincijolą, viceprovincijolą, Definitorių tarybą. Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų (OFS) vardu nuoširdžiai sveikiname mielą kun. Astijų Kungį OFM, tapus jam naujuoju povincijolu. Prisiminimui nuo Vilniaus arkiv. pasauliečių pranciškonų kaip dovaną įteikėme 2004m. išleistą OFS "Regulą ir Konstitucijas".
 • Mieli broliai, seserys, Gerbiami vietinių brolijų vyresnieji, Vilniaus regioninės brolijos ministro pavedimu informuoju Jus, kad mūsų Arkivyskupija netrukus atžymės Vilniaus arkivyskupo metropolito Jo Eminencijos kardinolo Audrio Bačkio 70- ties metų Jubiliejų (gim.1937-02-01). Ši data taip pat artima ir kitoms sukaktims mūsų Ganytojo gyvenime: 1961-03-18- Kunigystės šventimai; 2001-02-21- nominavimas Kardinolu.
  Siekdami deramai pagerbti mūsų Ganytoją šiomis progomis, norėtume nuo mūsų Brolijos įteikti dovaną. Todėl siūlome Jums savo brolijose tarp brolių, seserų padaryti pinigų rinkliavą ir surinktą sumą perduoti ar pervesti atskiru pavedimu į Regioninės brolijos kasą. Pagarbiai ir su meile. Ministro pavedimu Brolijos tarybos sekretorius Edvardas Macijauskas.
  P.S. Lėšas surinkti ir pervesti galima savo brolijos vasario mėn. susirinkime ir po jo, neskubant. Mūsų dovana J.E. kardinolui - surinktos piniginės lėšos jo pageidavimu bus pervestos į Pilnų namų bendruomenės sąskaitą: LT53 0075 8000 0012 1062 (Banko „Snoras“ Alytaus filialas).
 • Vilnius, 2007 02 01. Sveikiname J.E. kardinolą Audrį Juozą Bačkį tarnystės Vilniaus arkivyskupijoje 15 metų sukakties bei 70-ties metų gyvenimo jubiliejaus proga ir linkime ilgiausių ir darbingiausių metų tarnavimui Dievo garbei ir Lietuvos žmonių gerovei.
 • Regioninis renginys. Kviečiame 2007-02-10, 9.30 val. į šv. Jono Bosko bažnyčią (Lazdynuose) bendroms Mišioms, vėliau renginys koplyčioje - maldos, paskaita ir agapė. Su meile, brolijos vyr. br. Karolis Zbigniev Maciejevski. Mielai kviečiame dalyvauti visus Vilniaus regiono brolius ir seseris pasauliečius pranciškonus ir jiems prijaučiančius.
 • Dėkojame šv. Jono Bosko brolijai už regioninį renginį - nuostabią sielos atgaivą dalyvavusiems. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis šv. Jono Bosko bažnyčioje Lazdynuose. Šv. Mišios - pasaulinės ligonių dienos (02 11) išvakarėse, vyko ligonių palaiminimas, patepimas šv. aliejais: "...Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks." (Mk 15,18), aukojo klebonas Jacek Pačenda. Vėliau koplyčioje meldėmės, klausėme paskaitų apie šv. Joną Bosko - jaunimo ir ligonių globėją, priklausiusį ir III pranciškonų tretininkų ordinui. Giedojome ir autoriaus br. Zbignevo kurtas giesmes, vargonais grojo ses. Jolanta. Lenkiškai ir lietuviškai bendrai kalbėjome rožinį. Renginio pabaigoje vyko agapė, pasikalbėjome apie šių dienų aktualijas, naujienas. Už šią dvasinę atgaivą dėkojame mieliems vyresniąjam br. Zbignevui ir ses. Jolantai, kurie visa širdimi kūrė ir organizavo. Šio renginio nuotraukų galerija:
 • Su vasario 16-tosios - Lietuvos Nepriklausomybės švente! Melskime Viešpatį, kad Jis globotų mūsų šalį, o mes sąžiningai dirbkime ir aukokimės Viešpačiui, kad Jis mūsų rankomis nuolat atliktų reikalingus, gerus, dorus darbus mūsų šeimoms, bendruomenėms, kurioms mes priklausome, visam mylimam kraštui - Lietuvai, kurį Viešpats mums nuo amžių paskyrė.
 • Norintys paremti Vilniaus pasauliečius pranciškonus, pervedant 2% mokesčio įmokų, iš svetainės http://www.vmi.lt/ reikia atsisiųsti programinę įrangą, įdiegti ją į savo kompiuterį; iš tos pačios svetainės atsisiųsti 2% deklaracijos formą; kompiuteriu įrašyti joje duomenis su Jūsų ir OFS regioninės brolijos duomenimis ir atspausdinti; iki 2007 m. gegužės 1 d. nusiųsti adresu: VAVMI, Šermukšnių g. 4, LT - 01509 Vilnius.
 • Regioninis renginys. Švč. M. Marijai Apreiškimo dieną - kovo mėn. 25 d. 12 val. (DĖMESIO! pasikeitė data: Renginio pradžia - kovo mėn. 24d. šeštadienį tuo pačiu laiku), kviečiame atvykti į Lentvario Švč. M. Marijos Apreiškimo bažnyčioje vyksiančius atlaidus. 2006 metais ši parapija šventė jubiliejų - 100-metų nuo jos įkūrimo. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos pasauliečiai pranciškonai, vyr. ses. Zofija, OFS.
  Šio renginio nuotraukų galerija iš Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų susitikimo:
 • Džiaugsmingų Šv.Velykų: Kristus tikrai prisikėlė, iš tiesų prisikėlė!:
 • Mieli broliai ir seserys Vilniaus tarybos nariai kviečiami į Tarybos susirinkimą, kuris įvyks ateinantį antradienį, balandžio 17d. 19val. Bernardinuose. Kviečiami ir brolijų vyresnieji - deleguoti Tarybos nariai. Su meile min. br. Petras
 • K V I E Č I A M E Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą 2007 m. gegužės 4 d., birželio 1 d., liepos 6 d., rugpjūčio 3 d. ir rugsėjo 7 d. kartu eiti Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų kryžiaus kelią ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią. Ypatingai melsimės už ŠEIMAS, JAUNAVEDŽIUS IR BESIRUOŠIANČIUS ŠEIMOS GYVENIMUI. Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val. Šv. Mišios Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – 19 val.
 • Visus mielus Vilniaus regiono brolius ir seseris pasauliečius pranciškonus ir juos palaikančius Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų vardu kviečiu pagerbti šv. Teresėlės relikvijas. Renginys 2007 05 25 Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje: 18 val. vyks Kryžiaus kelias, po Jo - 18.30 val. Šv. Mišios. Perduokite šį kvietimą kitiems broliams ir seserims. Br. Petras Šidagis OFS, Vilniaus reg. min.
 • Gegužės 27 d., sekmadienis - SEKMINIŲ DIENA. Vilniaus Kalvarijose vyko atlaidai: 9:00 Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios. 13:00 Iškilmingos Šv. Mišios (šalia bažnyčios), kurių metu buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišias aukojo J.E. arkivyskupas kardinolas A.J. Bačkis, dalyvavo J. E. arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, apaštalinis nuncijus Lietuvoje, Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) parapijos klebonas kun. Virginijus Česnulevičius ir kt.
  Šventės nuotraukų galerija:

  Primename, kad Vilniaus pasauliečiai pranciškonai (OFS) jau dvylikti metai vasaros laikotarpiu, jungdamiesi su Šventosios Žemes Jeruzalės brolių pranciškonų (OFM) malda Kryžiaus kelyje Via Dolorosa, apmąsto Jėzaus Kristaus kančią 15.00 val. pirmaisiais mėnesio penktadieniais Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų Kryžiaus kelyje. Maloniai kviečiame visus norinčius dalyvauti šioje Kryžiaus kelio Maldoje Vilniaus Jeruzalės Kalvarijose.
 • Š.m. birželio mėn 1 d. (penktadienį) vyko Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų Kryžiaus Kelio apmąstymai. Maldos intencija - už ŠEIMAS, JAUNAVEDŽIUS IR BESIRUOŠIANČIUS ŠEIMOS GYVENIMUI. Nuotraukų galerija:
 • Š.m. birželio 13d. vyko regioninis renginys - šventė, skirta šv. Antanui. Renginys prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis pranciškonų konventualų Švč. M. Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje. Po Šv. Mišių susirinkome į šv. Mikalojaus kleboniją. Čia referatą apie šv. Antaną ir jo gyvenimą skaitė ir savo mintimis dalinosi Vilniaus regioninės brolijos ugdytoja ses. Kristina Karpuk OFS. Prie vaišių stalo dalinomės savo patirtimi, kaip mūsų gyvenimo sukūriuose sunkumus per maldą įveikti padėjo šventasis Antanas. Nuoširdžiai dėkojame šv. Mikalijaus brolijos ministrui br. Algimantui OFS (jis taip pat Vilniaus reg. brolijos viceministras) už regioninio renginio Vilniaus pasauliečiams pranciškonams organizavimą.
  Po minėjimo vyko 12-asis Vilniaus regiono tarybos posėdis, sušauktas skubos tvarka.
 • 2007m. liepos mėn. 28 dieną (preliminariai - 12.00 val. šv. Mikalojaus bažnyčios klebonijoje) šaukiama neeilinė OFSV rinkimų kapitula. Vilniaus regiono vietinės brolijos išsirenka ir iš anksto atsiunčia išrinktų savo delegatų sąrašą, galima el. paštu: psidagis@gmail.com . Į kapitulą atsiunčiamų delegatų skaičius pagal brolijas toks:
  OFSV- 1, Vilniaus šv.Bernardino ir šv.Pranciškaus brolijai - 4;
  OFSV- 2, Vilniaus šv.Mikalojaus brolijai - 2;
  OFSV- 3, Vilniaus šv.Bosko brolijai - 4;
  OFSV- 4, Vilniaus Švč.M.Marijos Dangun ėmimo brolijai - 3;
  OFSV- 5, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijai - 2.
  Prie delegatų sarašo taip pat pateikime preliminarų kandidatų į pareigas sąrašą, jei yra galimybė su trumputėmis kiekvieno kandidato biografijomis, daugiau akcentuojant krikščioniškojo-pranciškoniškojo gyvenimo aspektus. Prašyčiau atsiųsti ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki rinkiminės kapitulos. Su meile, br. Petras Šidagis OFS.
 • Kviečiame visus Vilniaus regiono brolius ir seseris pasauliečius pranciškonus ir jiems prijaučiančius 2007m. liepos mėn. 28d. šeštadienį atvykti į šv. Mikalojaus bažnyčios kleboniją pasveikinti naujai išrinktą Regioninės brolijos tarybą. Kapitulos pradžia 12.00 val.
 • SVEIKINAME naujai išrinktą Vilniaus regioninės brolijos Tarybą (žiūr. šio puslapio pradžioje) ir linkime Šv. Dvasios įkvėpimo ir Dievo palaimos jos nelengvame darbe! Nepalikime jų vienų, teprisideda visi Vilniaus broliai ir seserys pasauliečiai pranciškonai savo pagalba - kas darbais, kas maldomis, kad jų darbas palengvėtų ir būtų kuo sėkmingesnis. Su meile, šio interneto puslapio autorius br. Petras OFS.
 • Straipsnis laikraštyje "XXI amžius": "Popiežius iškelia šv. Pranciškaus atsivertimo aktualumą."
 • Gyvenimo ir Tikėjimo institutas organizuoja kursus tema "Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai". 2007/2008 m. programa vyks VILNIUJE.
  Kursą sudaro penki seminarai po dvi dienas: penktadieniais 10-17 val., šeštadieniais 10-17 val.
  Bendra kurso trukmė 100 val.
  I seminaras 2007 m. lapkričio 16-17 d.
  II seminaras 2008 m. sausio 11-12 d.
  III seminaras 2008 m. vasario 29-30 d.
  IV seminaras 2008 m. balandžio 4-5 d.
  V seminaras 2008 m. gegužės 16-17 d.
  Registracija iki 2007 m. spalio 20 d.
  Darbo formos: Teoriniai įvadai, paskaitos, atvejų analizė, vaidmenų žaidimai, diskusijos, savianalizės pratimai, reflektyvus rašymas, darbas pogrupiuose.
 • Vilniaus Bernardinų bendruomenė: parapijiečiai, mažesnieji broliai pranciškonai, šv.Bernardino ir šv.Pranciškaus brolijos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas š. m. spalio 3 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (Maironio, 10) pirmą kartą surengė šv. Pranciškaus perėjimo (tranzito) šventę. 18 val. Šv. Mišias aukojo br. kun. Arūnas Peškaitis OFM. Po Šv. Mišių vyko įspūdinga jaunimo teatro programa, lydima šviesos - žvakelių liturgijos, skambant šiuolaikinei muzikai. Po programos, pristatant OFS brolijos vyresniąjam, Bernardinų pasauliečių pranciškonų brolijos naujasis dvasinis asistentas, kuris yra ir šios bažnyčios klebonas br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, palaimino ir pašventino ses. Apoloniją, kuri davė amžinus įžadus bei ses. Veroniką, kuri buvo priimta į novicus. Po sesių pasveikinimo visi sugužėjo į vienuolyno svečių kambarį, kur vyko pasišnekučiavimas prie Bernardinų OFS pasauliečių pranciškonų brolijos ir Pranciškoniškojo jaunimo bendrai suruoštų agapės vaišių stalo.
 • Š.m. spalio 14 d. šv. Jono Bosko bažnyčios koplyčioje OFS Vilniaus pasauliečiai pranciškonai ir Pranciškoniškasis jaunimas Vilniaus regiono mastu šventėme šv. Pranciškaus šventę. Šventė prasidėjo 15 val. Šv. Mišiomis, kurias laikė kun. T. Marek Adam Dettlaff OFM Conv. Savo žodį lietuvių ir lenkų kalbomis tarė Vilniaus regiono ministras br. Antanas Skardinskas, OFS, pacitavo šv. Pranciškaus pasakytas mintis. Meldėmės asmeninėmis intencijomis bei už visų Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų susivienijimą, kad bendrai skelbtume Evangeliją šių dienų pasauliui, Lietuvai. Po šv. Mišių vyko meninė programa: vaikai piešė, skambėjo pasauliečių pranciškonų giesmės, poezija, vargonų muzika. Pabaigoje, esant džiugiai ir pakiliai nautaikai, vyko bendravimas prie gausių vaišių stalo. Renginį organizavo ir finansavo Vilniaus arkiv. OFS regioninės brolijos taryba.
 • Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės (lapkričio 1-2). Nuotraukoje: Pakutuvėnų, Plungės raj. kapinių koplyčia Visų Šventųjų šventės išvakarėse.
 • Po eilės metų ieškojimo, kai jau gyvename laisvi, vis labiau aiškėja, kad tik per Jėzaus Kryžių įmanomas ne tik žmogaus, bet ir visos mūsų tautos tikrasis atgimimas ir prisikėlimas. Kada sulauksime šio pavasario? Melskime Dievą, ir tas atgimimas tikrai bus, tikrai ateis kaip pavasaris, kaip žiemkenčio grūdas išdyks po žiemos gruodo - tikras, realus. Tikėkime Lietuvos atgimimu su meile darbuodamiesi Dievo garbei ir žmonių gėrybei. Teužpildo Jūsų širdis džiugesys, kai iš Viešpaties malonės mes padarome ką nors gera. Nuotraukų galerija: "Ruduo Žemaitijos kaime":
 • Įvairaus amžiaus pasauliečius pranciškonus ir greta esančios pal. J. Matulaičio parapijos bendruomenės narius kviečiame dalyvauti kompiuterių pradžiamokslio kursuose, kurie vyksta Vilniaus Šeškinės vidurinėje mokykloje (Čiobiškio g-vė, 1) 208 kab. (II aukštas) ketvirtadieniais nuo 14.00 ir trunka po vieną akademinę valandą per savaitę, išskyrus moksleivių atostogas. Kursai yra nemokami. Kursuose mokomasi nuo pat pradžių, kaip praktiškai galima naudotis šio amžiaus pagalbininku darbe ir poilsyje - kompiuteriu. Kreiptis į br. Petrą, mob. tel.: 8-601-36573, el.p.: psidagis@gmail.com .
 • 2007 M. LAPKRIČIO 11-18 D. vyko AUŠROS VARTŲ GAILESTINGUMO MOTINOS GLOBOS ATLAIDAI.
 • Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų - 2008 Viešpaties metų!
  Nuotraukų galerija "Šv. Kalėdos Vilniuje 2008 m. išvakarėse":

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free